مرجان Coralمرجان Coral

182

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ مرجان را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
مرجان Coral
 • مرجان  Coral نارنجی, قرمز, سفید, سیاه,بنفش, یا سبز
 • Dull translucent.
 • -
 • متوسط
 • False coral
 • 3.5–4.0
 • 2.6–2.7
 • 1.49–1.66
 • Double
 • Calcium carbonate